Ben jij klaar voor jouw next-level groei?

Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Nicole van Wonderen geleverde diensten en producten.

Nicole van Wonderen, gevestigd aan de Zandkamp 1 in Bunschoten-Spakenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Webite : https://www.nicolevanwonderen.nl

Adres: Zandkamp 1, 3751 JV Bunschoten-Spakenburg

Telefoonnummer: +31 647 388 608

Nicole van Wonderen is de Functionaris Gegevensbescherming van Nicole van Wonderen. Zij is te bereiken via info@nicolevanwonderen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nicole van Wonderen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (indien je een dienst afneemt)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Nicole van Wonderen verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou aangaande jouw gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nicole van Wonderen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

• Het afhandelen van jouw betaling Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Nicole van Wonderen. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit vanuit Nicole van Wonderen. Mocht je geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan bestaat de mogelijkheid om jezelf via de nieuwsbrief (onder aan de pagina) uit te schrijven. Nicole van Wonderen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Nicole van Wonderen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Nicole van Wonderen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Nicole van Wonderen zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nicole van Wonderen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Dossiers van klanten blijven vijf (5) jaar bewaard.
 • Klant- en betaalgegevens op formulieren, offertes en facturen worden minimaal zeven (7) jaar bewaard ten behoeve van de wettelijke administratieplicht.
 • Communicatie zoals e-mails, verslagen en formulieren waarin afspraken worden gemaakt, blijven vijf

(5) jaar bewaard, aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn is voor vorderingen tot schade- vergoeding en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.

 • Accounts voor de online academie blijven bewaard, tenzij je een verzoek tot verwijdering doet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nicole van Wonderen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nicole van Wonderen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nicole van Wonderen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nicole van Wonderen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere persoon die bij Nicole van Wonderen toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of je hebt nog vragen, neem dan contact op met Nicole van Wonderen via mail: info@nicolevanwonderen.nl

Beveiligde website

De website van Nicole van Wonderen heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nicole van Wonderen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoons- gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nicolevanwonderen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Nicole van Wonderen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Eventuele vragen

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Nicole van Wonderen:

info@nicolevanwonderen.nl

www.nicolevanwonderen.nl

06 47 388 608